Click for more products.
No produts were found.

Umowa sprzedaży na Odległość

Artykuł 1 - Strony

1.1.sprzedającego

Imię:

Adres:

Telefon:

E-mail:

1.2.Klienta

Imię i nazwisko/ Numer identyfikacyjny:

Adres:

Telefon:

E-mail:

Artykuł 2 - Przedmiot

umowy Przedmiotem umowy jest ustawa nr 4077 o ochronie konsumentów oraz rozporządzenie o umowach zawieranych na odległość w zakresie sprzedaży i dostawy produktu, kwalifikacje i cenę sprzedaży podane są poniżej, które KUPUJĄCY zamówił drogą elektroniczną ze strony SPRZEDAWCY http://www.cosmedrome.com Jest to określenie praw i obowiązków stron zgodnie z postanowieniami.

Kupujący, nazwa sprzedawcy, tytuł, pełny adres, numer telefonu i inne informacje dostępowe, podstawowe cechy sprzedawanego towaru, cena sprzedaży wraz z podatkami, metoda płatności, warunki i koszty dostawy itp. Wszystkie wstępne informacje o towarze podlegającym sprzedaży oraz o korzystanie z prawa „odstąpienia” i sposób korzystania z tego prawa, władze publiczne itp., gdzie mogą składać swoje skargi i zastrzeżenia. Przyjmuje i oświadcza, że ​​jest informowany przez sprzedawcę w jasnym, zrozumiałym i internetowym środowisku, potwierdza te wstępne informacje drogą elektroniczną, a następnie zamawia towar.

Wstępne informacje na http://www.cosmedrome.com oraz faktura wystawiona na podstawie zamówienia złożonego przez kupującego stanowią integralną część niniejszej umowy.

Artykuł 3- Informacje o produkcie / płatności / dostawie objęte umową

Rodzaj i rodzaj, ilość, marka / model, cena sprzedaży, metoda płatności, osoba dostarczająca, adres dostawy, informacje o fakturze, opłata za wysyłkę produktów / produktów zakupionych drogą elektroniczną są następujące. Osoba, która ma zostać rozliczona, i osoba zawierająca umowę muszą być tą samą osobą. Zawarte informacje muszą być dokładne i kompletne. Kupujący zgadza się w pełni zrekompensować szkody, które mogą wyniknąć z sytuacji, w których informacje te są nieprawidłowe lub niekompletne, a także przyjmuje wszelką odpowiedzialność, która może wyniknąć z takiej sytuacji.

SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówienia w przypadkach, gdy uzna to za konieczne, gdy informacje podane przez KUPUJĄCEGO nie są zgodne z prawdą. W przypadku stwierdzenia przez SPRZEDAWCĘ problemu w zamówieniu, gdy KUPUJĄCY nie może skontaktować się z KUPUJĄCEGO z telefonu, adresu e-mail i adresu pocztowego podanego przez KUPUJĄCEGO, zawiesza realizację zamówienia na 15 (piętnaście) dni. KUPUJĄCY powinien komunikować się ze SPRZEDAWCĄ w tej sprawie w tym okresie. W przypadku braku odpowiedzi od KUPUJĄCEGO w tym terminie SPRZEDAWCA anuluje zamówienie w celu uniknięcia szkód dla obu stron.

Otrzymany produkt /

nazwa produktu, kod :; … Sztuka

Całkowita cena sprzedaży:…. -TRY / EUR / USD / PLN

Sposób płatności: Karta kredytowa / przelew bankowy (EFT)

Osoba do

: Numer telefonu:

doręczeniaAdres dostawy:

Osoba / Instytucja do

rozliczenia: Adres rozliczeniowy:

Administracja

podatkowa: Numer NIP:

Opłata za wysyłkę: … -TRY / EUR / USD / PLNzłożenia… /… /…

Artykuł 4- Datai siła wyższa

zawarcia umowyZa datę zawarcia umowy uznaje się datęzamówienia przez kupującego.

Sytuacje nieistniejące lub nieprzewidziane na dzień podpisania umowy, które powstają poza kontrolą stron i uniemożliwiają jednej lub obu stronom wywiązanie się z obowiązków wynikających z umowy lub terminowe ich wypełnienie, siła wyższa (klęska żywiołowa, wojna, terroryzm, powstanie, zmiana przepisów, zajęcie lub strajk, lokaut, znaczna awaria obiektów produkcyjnych i komunikacyjnych itp.). Strona mająca miejsce w osobie siły wyższej powiadomi drugą stronę niezwłocznie i pisemnie.

W czasie trwania siły wyższej strony nie będą ponosić żadnych zobowiązań z tytułu niewykonania swoich działań. Jeśli ta sytuacja siły wyższej będzie trwała przez 30 (trzydzieści) dni, każda ze stron będzie miała prawo do jednostronnego rozwiązania umowy.

Artykuł 5 - Prawa i obowiązki Sprzedawcy

5.1. Sprzedawca zgadza się i zobowiązuje do wypełnienia obowiązków nałożonych na niego umową zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie konsumentów nr 4077 oraz Rozporządzenia o umowach zawieranych na odległość, z wyłączeniem siły wyższej.

5.2. Osoby poniżej 18 (osiemnastego) roku życia nie mogą robić zakupów w Cosmedrome. Sprzedający będzie opierał się na prawidłowym wieku określonym przez kupującego w umowie. Jednak sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu niewłaściwego wieku kupującego.

5.2. Http://www.cosmedrome.com nie ponosi odpowiedzialności za błędy cenowe spowodowane błędami systemu. Na tej podstawie sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za reklamy i błędy cenowe, które mogą wyniknąć z systemu, projektu lub nielegalnych ingerencji w stronę internetową. Kupujący nie może dochodzić praw od sprzedawcy na podstawie błędów systemu.

5.3. Możesz robić zakupy na http://www.cosmedrome.com za pomocą karty kredytowej (Visa, MasterCard itp.) Lub przelewu bankowego. Zamówienia, które nie zostaną przeniesione w ciągu tygodnia od daty zamówienia, zostaną anulowane. Czas realizacji zamówienia nie jest momentem złożenia zamówienia, ale momentem, w którym zostanie dokonany niezbędny pobór z rachunku karty kredytowej lub przelew (EFT) dotrze na rachunki bankowe. Metody płatności, takie jak płatna dostawa lub czek pocztowy bez kontaktu z obsługą klienta, nie są akceptowane.

Artykuł 6 - Prawa i obowiązki Kupującego

6.1. Kupujący akceptuje i zobowiązuje się do wykonania nałożonych na niego w umowie czynności, z wyjątkiem siły wyższej.

6.2. Kupujący akceptuje i zobowiązuje się zaakceptować warunki umowy o pracę i dokona płatności zgodnie ze sposobem płatności określonym w umowie.

6.3. Kupujący może posłużyć się imieniem i nazwiskiem, tytułem, pełnym adresem, numerem telefonu i innymi informacjami dostępowymi sprzedawcy ze strony internetowej http://www.cosmedrome.com, podstawowymi cechami sprzedawanego towaru, ceną sprzedaży wraz z podatkami, płatnością sposób, warunki i koszty dostawy, itp. Wszystkie wstępne informacje o towarze podlegającym sprzedaży oraz o korzystaniu z prawa „odstąpienia” oraz o sposobie korzystania z tego prawa, władzach itp., gdzie mogą zgłaszać swoje reklamacje i zastrzeżenia. Przyjmuje i oświadcza, że ​​posiada jasne, zrozumiałe i odpowiednie informacje o środowisku internetowym i potwierdza te wstępne informacje drogą elektroniczną.

6.4. W zależności od poprzedniego artykułu, Kupujący oświadcza, że ​​zapoznał się i poinformował o zamówieniu / płatności / procedurze użytkowania www.cosmedrome.com, które obejmują zamówienie produktu i warunki płatności, instrukcje użytkowania produktu, podjęte środki i ostrzeżenia przed możliwymi sytuacjami, i przekazuje niezbędne potwierdzenie drogą elektroniczną. .

6.5. Jeżeli kupujący zechce zwrócić otrzymany produkt, zgadza się i zobowiązuje się nie uszkodzić produktu i jego opakowania w żaden sposób oraz zwrócić oryginał faktury i listu przewozowego w momencie zwrotu.

Artykuł 7- Procedura zamówienia / płatności

Zlecenie:

Kwota wraz z podatkiem VAT (łączne kwoty rat w transakcjach ratalnych) produktów dodanych do koszyka jest przetwarzana za pośrednictwem pozycji odpowiedniej karty bankowej po jej zatwierdzeniu przez kupującego. Z tego powodu e-mail z potwierdzeniem zamówienia jest wysyłany do klienta przed wysłaniem zamówienia. Żadna wysyłka nie jest realizowana bez wysłania maila potwierdzającego zamówienie.

Wszelkie zakłócenia w procesie lub wszelkie problemy, które mogą wyniknąć z karty kredytowej, są zgłaszane kupującemu za pośrednictwem jednego lub kilku kanałów telefonicznych / faksowych / e-mailowych określonych w umowie. W razie potrzeby kupujący może zostać poproszony o spotkanie ze swoim bankiem. Czas realizacji zamówienia nie jest momentem złożenia zamówienia, ale momentem, w którym zostanie dokonany niezbędny pobór z rachunku karty kredytowej lub przelew (EFT) dotrze na konta sprzedawcy.

W przypadku, gdy zostanie zrozumiane, że towar będący przedmiotem umowy nie może zostać dostarczony z wyjątkowo słusznej przyczyny i / lub jeśli występuje problem z zapasami, kupujący jest niezwłocznie informowany i zatwierdzany, wówczas może zostać dostarczony inny produkt o tej samej jakości i cenie wysłane do kupującego lub zgodnie z życzeniem i wyborem kupującego Można wysłać kolejny nowy produkt, można oczekiwać, że produkt wejdzie na stan magazynowy lub inna przeszkoda uniemożliwiająca dostawę może zostać usunięta i / lub zamówienie może zostać anulowane.

W przypadku niemożności wywiązania się z obowiązku dostawy towaru będącego przedmiotem umowy, kupujący jest informowany o zaistniałej sytuacji, a całkowita zapłacona cena oraz ewentualne dokumenty obciążające go długiem są mu zwracane w ciągu dziesięciu dni. najpóźniej i umowa zostaje anulowana. W takim przypadku kupujący nie będzie miał żadnych dodatkowych szkód materialnych i moralnych od sprzedawcy.

Płatność: na

http://www.cosmedrome.com kupujący, którzy nie chcą używać informacji o swojej karcie kredytowej w internecie, otrzymują możliwość zamówienia przelewu gotówkowego. W przypadku płatności przekazem pocztowym kupujący może wybrać najbardziej odpowiedni bank i wykonać przelew. Jeśli zostanie dokonany EFT, data uwzględnienia zostanie uwzględniona. W przypadku dokonywania przelewu i / lub EFT, „Informacje o nadawcy” muszą być takie same, jak Informacje na fakturze, a numer zamówienia musi być wpisany.

Jeżeli odpowiedni bank lub instytucja finansowa nie zapłaci Sprzedawcy ceny za produkt z uwagi na to, że karta kredytowa Kupującego została użyta w sposób nieuczciwy lub niezgodny z prawem przez osoby nieuprawnione po dostarczeniu produktu Kupujący w ciągu 10 dni Wysyłka jest obowiązkowa. W takich przypadkach koszt przesyłki ponosi Kupujący.

W przypadku wyboru płatności kartą kredytową KUPUJĄCY potwierdzi wysokość oprocentowania oraz informację o odsetkach za zwłokę oddzielnie od banku, a postanowienia dotyczące odsetek i odsetek za zwłokę będą stosowane w ramach „Umowy o Kartę Kredytową „pomiędzy Bankiem a KUPUJĄCYM zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, oświadcza i zobowiązuje się.

Artykuł 8 - Dostawa / Procedura dostawy

WYSYŁKA:

Wraz z wysłaniem wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, produkt / produkty są dostarczane do firmy kurierskiej, z którą sprzedawca zawarł umowę.

DOSTAWA:

Produkt (y) zostanie dostarczony na adres kupującego ładunkiem uzgodnionym przez sprzedającego. Czas dostawy wynosi 30 dni od wysłania e-maila z potwierdzeniem zamówienia i zawarcia umowy. Okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o dziesięć dni, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia kupującego na piśmie lub za pomocą ciągłego nośnika danych.

Produkty wysyłane są do regionów, w których firmy transportowe nie dostarczają adresu przez powiadomienie telefoniczne.

W regionach, w których firma Cargo dostarcza jeden dzień w tygodniu, w przypadku nieścisłości i braków w informacjach o wysyłce, niektóre wydarzenia społeczne i klęski żywiołowe mogą opóźnić określony dzień. Z powodu tych opóźnień kupujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzedającego. Jeśli produkt ma być dostarczony innej osobie / organizacji od Kupującego, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty wysyłki, które mogą wyniknąć z braku akceptacji dostawy przez osobę / organizację, nieścisłości w informacjach o wysyłce i / lub brak na miejscu. Jeżeli produkt / produkty nie dotarły do ​​klienta w określonych dniach, problemy z dostawą należy niezwłocznie zgłosić do obsługi klienta, korzystając z adresu e-mail satis@cosmedrome.com.

W przypadku uszkodzonego opakowania; Nie należy odbierać uszkodzonych paczek i należy zgłosić to przedstawicielowi firmy Cargo. Jeśli urzędnik firmy Cargo uważa, że ​​paczka nie jest uszkodzona, kupujący ma prawo otworzyć paczkę w tym miejscu, sprawdzić, czy produkty zostały dostarczone w stanie nieuszkodzonym i poprosić o ustalenie sytuacji za pomocą protokołu. Po otrzymaniu przesyłki przez Kupującego przyjmuje się, że Firma Cargo całkowicie wywiązała się ze swojego obowiązku. Jeżeli przesyłka nie została przyjęta, a protokół zachowano, należy jak najszybciej zgłosić sytuację do Biura Obsługi Sprzedawcy, wraz z pozostałą kopią protokołu u Kupującego.

Artykuł 9 - Procedura zwrotu produktu i

Zwrot produktu:

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny i bez kar. Zgodnie z ogólnym zawiadomieniem o procedurze podatkowej nr 385, kupujący musi wypełnić pola zwrotów na dole 2 faktur sprzedającego dostarczonych wraz z towarem w sposób kompletny i prawidłowy, podpisać i przesłać kopię sprzedawcy wraz z produkt i zachowaj drugą kopię. Bieg terminu liczy się od dnia wydania towaru kupującemu. Koszt zwrotu zwracanego towaru lub produktów ponosi kupujący.

Nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadku towarów przygotowanych zgodnie z życzeniami kupującego i / lub wyraźnie osobistymi potrzebami.

Jeśli kupujący skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, sprzedawca zwróci całą otrzymaną cenę w ciągu dziesięciu dni od otrzymania faktury wraz z produktem i wszelkimi dokumentami, które zadłużają konsumenta, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów dla konsumenta.

Zmniejszenie wartości dostarczonego towaru lub istnienie przyczyny uniemożliwiającej zwrot towaru nie stoi na przeszkodzie skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli jednak obniżenie wartości lub niemożność zwrotu nastąpiła z winy konsumenta, sprzedawca jest zobowiązany do wyrównania wartości lub zmniejszenia wartości towaru.

Ogólny okres zwrotu wynosi 14 dni dla każdego produktu zakupionego nieumyślnie. W tym okresie zwroty produktów, które były otwierane, używane, zniszczone itp. Nie są akceptowane. Zwroty muszą być dokonywane w oryginalnym opakowaniu.

W przypadku stwierdzenia otwarcia, zepsucia, pęknięcia, zniszczenia, rozerwania, użytkowania i innych stanów w produkcie i jego opakowaniu oraz w przypadku braku możliwości zwrotu produktu w stanie, w jakim został dostarczony kupującemu, produkt nie zostanie zwrócony a cena nie zostanie zwrócona.

W przypadku zwrotów produktów należy najpierw poinformować obsługę klienta. Informację o zwrocie towaru przekazuje Klientowi Sprzedawca. Po tym spotkaniu fakturę zawierającą informację o zwrocie towaru należy dostarczyć do sprzedawcy za pośrednictwem firmy Cargo, która dostarcza go na adres kupującego. Jeśli zwracany produkt, który dotrze do sprzedającego, spełnia warunki określone w niniejszej umowie, zostanie przyjęty jako zwrot, a zwrot zostanie dokonany na kartę kredytową / konto kupującego. Dopóki produkt nie zostanie zwrócony, zwrot pieniędzy nie zostanie dokonany. Okres refleksji nad zwrotami z karty kredytowej na rachunkach kart kredytowych jest do dyspozycji odpowiedniego banku.

W przypadku zakupów dokonywanych za pomocą karty kredytowej i na raty, procedura zwrotu kosztów kartą kredytową będzie przebiegać w następujący sposób: Jeżeli kupujący złożył zamówienie z podaniem liczby rat, Bank płaci kupującemu w ratach. Po natychmiastowym uiszczeniu przez sprzedającego całej ceny produktu na rzecz banku, w przypadku zwrotu wydatków ratalnych z POS Banku na kartę kredytową kupującego, żądane kwoty zwrotu są przelewane przez Bank na rachunki na okaziciela w ratach, ponownie w ratach, aby uniknąć niekorzystnej sytuacji interwenientów. W przypadku gdy data zwrotu i daty graniczne karty nie pokrywają się, na karcie każdego miesiąca pojawi się 1 (jeden) zwrot, a kupujący otrzyma raty zapłacone przed zwrotem, po zakończeniu rat sprzedaży, liczba rat zapłaconych przed zwrotem zostanie odjęta od istniejących długów.

W przypadku zwrotu towarów i usług zakupionych kartą sprzedawca nie może zapłacić kupującemu gotówką zgodnie z umową zawartą z Bankiem. W przypadku transakcji zwrotu akceptant, czyli sprzedawca, dokona zwrotu za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania, a akceptant, sprzedający, jest zobowiązany do zapłaty odpowiedniej kwoty Bankowi gotówką lub na rachunek, więc kupujący nie może zostać opłacone gotówką zgodnie z procedurą opisaną powyżej. Zwrot na kartę kredytową zostanie dokonany przez Bank zgodnie z powyższą procedurą, po jednorazowym zapłaceniu bankowi przez kupującego kwoty.

Artykuł 10-Gwarancja

Produkty, które są używane i czyszczone zgodnie z instrukcją użytkowania, są objęte 2-letnią gwarancją na wszelkiego rodzaju wady produkcyjne pod następującymi warunkami: Odpowiedzialność z tytułu rękojmi sprzedawcy dotyczy tylko konsumentów objętych przepisami prawa numer 4077. W przypadku działalności komercyjnej zastosowanie mają przepisy tureckiego kodeksu handlowego.

Artykuł 11 - Poufność

Informacje przekazane przez kupującego sprzedającemu w celu dokonania płatności oraz informacje określone w niniejszej umowie nie będą udostępniane osobom trzecim przez sprzedającego.

Sprzedawca będzie mógł ujawnić te informacje tylko w przypadku obowiązku administracyjnego / prawnego. Jeśli sprzedawca posiada żądane od niego informacje w ramach dochodzenia sądowego i posiada udokumentowaną zdolność do prowadzenia dochodzenia, może przekazać je odpowiednim organom.

Informacje o karcie kredytowej nigdy nie są przechowywane. Informacje o karcie kredytowej są tylko bezpiecznie przesyłane do odpowiednich banków podczas procesu windykacji i wykorzystywane do uzyskania autoryzacji, a po dostarczeniu są usuwane z systemu.

Informacje takie jak adres e-mail odbiorcy, adres pocztowy i telefon są wykorzystywane wyłącznie przez sprzedawcę do standardowej dostawy produktów i procedur informacyjnych. W niektórych okresach informacje o kampanii, informacje o nowościach, informacje promocyjne mogą być wysyłane do kupującego po ich zatwierdzeniu.

Artykuł 12 - Właściwei urzędy egzekucyjne w przypadku sporu

sądyW przypadku sporu wynikłego z realizacji niniejszej umowy, do kompetencji arbitrażowych komitetów konsumenckich i sądów konsumenckich w miejscu zamieszkania Kupującego lub Sprzedającego wartość ogłaszana przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu co roku w grudniu.

Jeżeli zamówienie zostanie zrealizowane, uważa się, że Kupujący zaakceptował wszystkie warunki tej umowy. … /… /…

Menu

Settings

QR code

Share

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in